Privacybeleid

Fendix is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacy verklaring. Daarbij acht Fendix de omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en/of gebruiken en met welk doel.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van Fendix B.V., gevestigd te Elst (GLD), aan de Industrieweg Oost 7d, 6662 NE Elst (GLD) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84758945 (Vestigingsnr. 000050858424), hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’.
 2. Onder ‘wederpartij’ of ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die bij opdrachtnemer een order heeft geplaatst, dan wel met haar een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan met een opdrachtgever.
 4. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen
 5. Wijzigingen van deze voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 6. Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze door de opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


Artikel 2. Geheimhouding

 1. Fendix B.V. verplicht zich en garandeert ten opzichte van haar opdrachtgever om volstrekte geheimhouding te bewaren ter zake van alle door de opdrachtgever aan Fendix B.V. verstrekte informatie. Informatie kan bestaan uit: schriftelijke stukken, werkinstructies, computerfiles, gesprekken, opdrachtgevergegevens en organisatiegegevens in de meest brede zin van het woord, nader te noemen “informatie”. Fendix B.V. verplicht zich en garandeert ten opzichte van haar opdrachtgever om volstrekte geheimhouding te bewaren ter zake van alle door de opdrachtgever aan Fendix verstrekte informatie. Fendix B.V. en opdrachtgever zijn beiden verplicht te waarborgen dat deze informatie zodanig wordt bewaard en vertrouwelijk mee wordt omgegaan dat deze niet voor derden toegankelijk is.


Artikel 3. Definities

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens; alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht/ Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens; en alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht. Voornoemde informatie kan al dan niet zijn opgeslagen op (on)stoffelijke gegevensdragers en al dan niet zijn ondergebracht bij derden; 
 2. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
 3. Opdracht/ Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 5. Opdrachtnemer: het kantoor dat de Opdracht heeft aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het kantoor, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ook als Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;
 6. Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden en verrichtingen. 


Artikel 4. Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden die Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.   
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit. 
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 4. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van de noodzakelijke bescheiden die nodig zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden.
 5. In geval van elektronische verzending van informatie - waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door Opdrachtnemer aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekend en verzendt.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.   
 7. Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.


Artikel 5 Offertes

 1. Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor 3 maanden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes omschrijven duidelijk de uit te voeren werkzaamheden. Bij het accepteren van de offerte, en dus het aangaan van een overeenkomst, geeft Opdrachtgever aan dat de werkzaamheden in alle volledigheid zijn beschreven in de offerte.


Artikel 6. Uitvoering opdracht, prijsverhoging & honorarium

 1. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving. 
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s). 
 3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan zal Opdrachtnemer een offerte uitbrengen voor deze wijziging indien benodigd. Uitvoering van deze extra werkzaamheden kan geschieden zodra Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 7. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 8. Extra kosten als gevolg van een wijziging benoemd in artikel 4.4 en 4.5 zullen door de opdrachtnemer in dezelfde hoedanigheid geoffreerd worden, mits de wijziging in lijn ligt met de huidige overeenkomst.
 9. Indien opdrachtgever niet akkoord is met de extra kosten van een wijziging zoals benoemt in artikel 4.4 en 4.5, staat de opdrachtgever niet in het recht de gehele overeenkomst te annuleren. Opdrachtnemer dient de werkzaamheden zoals in de oorspronkelijke overeenkomst uit te voeren. Indien de opdrachtgever alsnog annulering eist van de overeenkomst, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer die daardoor direct of indirect is ontstaan.
 10. Opdrachtnemer is gerechtigd om eenmaal per jaar de uurtarieven te wijzigen. Hiervoor maakt Opdrachtnemer gebruik van het Dienstenprijsindex (DPI).


Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer. 
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: software, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.


Artikel 8. Overmacht

 1. Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat opdrachtnemer in verzuim komt en zonder dat hij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.
 2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat. 
 3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 


Artikel 9. Kosten

 1. De door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals, bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de Werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.
 2. Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Opdrachtnemer om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.
 4. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft Opdrachtnemer het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 5. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen.


Artikel 10. Betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.
 2. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling. 
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten. 
 5. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, of als Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is Opdrachtnemer gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Als Opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.


Artikel 11. Termijnen

 1. Als tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen - of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd. 
 2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer (schriftelijk) overeengekomen is.


Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd. 
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. 
 4. Als, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering - zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel - overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Als de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één (1) jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 300.000 per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen - gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die met de Opdracht gepaard gaan - reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum. 
 5. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare tekortkoming.  
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 7. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Opdrachtnemer heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden, welke schade het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 10. Het bepaalde in de leden 1 t/m 9 van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever.


Artikel 13. Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst onmiddellijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Als de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Als Opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt, en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden  (zoals - onder meer - de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming). 
 3. Als Opdrachtnemer overgaat tot (tussentijdse) opzegging dan heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij de overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.
 4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien Opdrachtgever overgaat tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden in rekening te brengen.
 5. Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. 
 6. Het vijfde lid is niet van toepassing op Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan. 
 7. Indien opschorting plaatsvindt voor een periode langer dan 6 maanden dan is Opdrachtnemer gerechtigd een hogere vergoeding te vragen voor het gehele traject van uitvoering wegens de extra inspanningen die dit met zich meebrengt.
 8. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 9. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 10. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen twee maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 15. Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen. 


Artikel 16. Elektronische communicatie en elektronisch deponeren van jaarstukken

 1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
 2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
 3. In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel. 
 4. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. 
 5. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger. 


Artikel 17. Overige bepalingen

 1. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.  


Artikel 18. Reparatieclausule nietigheden

 1. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
 2. Als op enige bepaling in de Opdracht of op een gedeelte van de Opdracht rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de Opdracht onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe exclusief bevoegde rechter van het arrondissement van rechtbank Gelderland te Arnhem.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 21 juli 2023.

Artikel 1. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het afnemen van een dienst van Fendix verkrijgen wij bepaalde gegevens. Dat kunnen mogelijk persoonsgegevens zijn. Uitsluitend bewaren en gebruiken wij de persoonsgegevens die direct door jou zijn verstrekt, in het kader van de aangevraagde dienst. De volgende gegevens gebruiken wij voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over activiteiten op onze website; en
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt aan ons.

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats op basis van één van de volgende grondslagen:

 • Wij hebben toestemming tot verwerking;
 • Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeengekomen dienst;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen; of
 • Het dient een gerechtvaardigd belang.

Fendix verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend met de volgende doelen:

 • Uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst;
 • Initiëren van onze diensten;
 • Voeren van onze administratie;
 • Verzenden van informatie; en
 • Communicatie over wijzigingen in diensten en/of overeenkomsten.


Artikel 2. Publiceren van persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Fendix, behalve in een van de van de grondslagen genoemd in hoofdstuk 1.


Artikel 3. Bewaartermijn persoonsgegevens

Fendix bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld dan wel zolang als vereist op grond van de geldende wet- en regelgeving.


Artikel 4. Wijzigen of inzage persoonsgegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en/of wijzigingen van uw persoonsgegevens kan jij te allen tijde contact met ons opnemen via onze algemene contactgegevens.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.


Artikel 5. Cookies

Op onze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Fendix gebruikt cookies ten behoeve van de technische functionaliteit. Op deze manier borgt Fendix de functionaliteit van haar website.

Wanneer jij onze website voor het eerst bezoekt, wordt een mededeling getoond waarin wij jou uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij hebben geen volledige controle op wat derden van applicaties doen met de cookies en wanneer deze worden uitgelezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring van deze partijen.


Artikel 6. Google Analytics

Fendix maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze diensten gebruiken. Hierin worden onder andere ip-adressen en technische gegevens over je apparaat en browser opgeslagen. Hiervoor stelt Google eisen en verplichtingen omtrent de omgang met data. Eerdergenoemde data gebruiken wij ook voor remarketingdoeleinden. Wij staan Google niet toe deze data te gebruiken voor andere Google diensten.

Wil je ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we jouw gedrag anoniem volgen, dan bestaat er een opt-out mogelijkheid.  Google biedt deze optie via hun website aan: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl

Artikel 7. Leadinfo

Om het zakelijke gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Wij hebben hierbij geen toegang tot het IP-adres.

Artikel 8. Hotjar
Om de gebruikerservaring te verbeteren, maken wij gebruik van de tool Hotjar. Hotjar stelt ons in staat om gebruikersactiviteiten (muisbewegingen, klik- en scrollgedrag) te meten en te beoordelen. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening en de gebruikerservaring verbeteren. Om jouw privacy te waarborgen hebben wij met Hotjar een verwerkersovereenkomst gesloten. Wil je ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we jouw gedrag anoniem volgen, dan bestaat er een opt-out mogelijkheid. Hotjar biedt deze optie via hun website aan: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/ .

Artikel 9. Mailing

Via onze website kun je je aanmelden voor het versturen van mails. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres op basis van jouw toestemming. Je kunt je op ieder moment afmelden voor deze maling door middel van de afmeldlink onderaan de mail.


Artikel 10. Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen jou graag als jij klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Artikel 11. Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Contactgegevens

Fendix

Industrieweg Oost 7d

6662 NE te Elst (GE)


+31 (0) 85 77 36 005

info@fendix.nl

Artikel 12. Kwetsbaarheden

Wij horen het graag als jij kwetsbaarheden of bijzonderheden in onze website of andere toepassingen tegenkomt. Dit kan via de volgende weg:

info@fendix.nl

KAM Certificeringen is nu Fendix

Wij zijn partner van